cropped-20220320_163617_sao_lourenco-scaled-1.jpg

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů se týkají návštěvníků webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.sdetmimadeirou.cz (dále také jen “portál”).

Stisknutím tlačítka “Koupit” potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasíte a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Pokud jste mým zákazníkem, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

MUDr. Martina Mašková (dále také jen “správce”)

Kontaktní údaje

e-mail sdetmimadeirou@gmail.com

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,  umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR (podrobněji viz níže).

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. dodání zboží). Vaše IP adresa a datum a čas přístupu na portál jsou zpracovávány automaticky a anonymně.

Cookies

Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti a analytiky používá správce pro provoz webových stránek tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka webových stránek. Tyto cookies nespadají do působnosti GDPR. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies v nastavení prohlížeče. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. 

Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Příjemci osobních údajů: Aby web správce a odeslání e-mailů fungovaly, využívá správce služby subdodavatelů (zejm. pro hosting, mailingové a cloudové služby). Tito subdodavatelé mohou sídlit v tzv. třetích zemích (země mimo EU) a mohou mít v rámci poskytování služeb správci přístup k osobním údajům, které jste správci poskytli. Tyto obchodní společnosti se zavázaly dodržovat mlčenlivost o vašich datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku či zneužití osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou subdodavatelé správce, tj. osoby podílející se na dodání plnění na základě smlouvy a osoby zajišťující e-mailingové služby a další služby v souvislosti s provozováním webu. 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Při využívání mailingových a cloudových služeb může správce předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci (viz výše). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

Doba zpracovávání údajů: Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce vaše osobní údaje vymaže.

Automatizované individuální rozhodování: Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ PORTÁLU

Návštěvník portálu má jako subjekt osobní údajů následující práva (tato práva může uplatnit na e-mailové adrese správce: sdetmimadeirou@gmail.com):

a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Správce na žádost návštěvníka vydá návštěvníkovi potvrzení, zda osobní údaje týkající se návštěvníka jsou či nejsou zpracovávány. 

b) právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Výmaz je možný, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, neexistují oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

c) právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

d) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) právo požadovat vysvětlení

Subjekt údajů má právo po správci požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

f) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jestliže subjekt osobních údajů pochybuje o tom, že správce plní své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Subjekt údajů se ze stejného důvodu může obrátit přímo na správce, a to prostřednictvím e-mailu sdetmimadeirou@gmail.com).

i) právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů:

Pokud by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů poskytnutých návštěvníkem, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím e-mailu sdetmimadeirou@gmail.com tím, že na něj napíšete, co potřebujete vyřešit.

Správce se zavazuje, že zpracování Vašich osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění služeb;
  • technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti osobních údajů, vyplývající z právních předpisů;
  • přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika;
  • k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů podle těchto zásad, které budou mít se správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a případně pouze osoby, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

Účinnost: 15.1.2023